LIONSCLUB VUGHT `LES LUNETTES`

Huishoudelijkreglement

Bijeenkomsten

Artikel 1.

 1. De clubbijeenkomsten vinden plaats op de eerste en derde donderdag van de maand.
 2. De eerste donderdag van de maand is de “korte avond”. Deze vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur. In beginsel wordt op deze avond gedineerd en huishoudelijke zaken behandeld.
 3. De derde donderdag van de maand is de “lange avond”. Deze vindt plaat van 20.30 uur tot 22.30 uur. Op deze avond worden de huishoudelijke zaken tot een minimum beperkt om ruimte te scheppen voor lezingen door derden enz.
 4. Tijdens de clubbijeenkomsten wordt niet gerookt. Op een vóór de vergadering gedaan verzoek zal de voorzitter tijdens de bijeenkomst een rookpauze inlassen.

 

Voordracht(scommissie) nieuwe bestuursleden

Artikel 2.

 1. Het bestuur, of zo het bestuur dit heeft gedelegeerd aan een door hem in te stellen voordrachtscommissie, die voordrachtscommissie, kan een voordracht maken voor een of meer personen voor iedere te benoemen bestuurder. Een voordracht als hier bedoeld is niet bindend.
 2. De voordracht zal worden opgemaakt na­dat in een tenminste twee weken aan de ledenvergadering waarin de betreffende benoeming aan de orde komt voorafgaande verga­dering, een ontwerpvoordracht is besproken en de leden in de ge­legenheid zijn gesteld kandidaten te noemen.

 

Functie-verdeling van niet bestuursleden

Artikel 3.

 1. De oud president, de president en de inkomend president vormen de benoemingscommissie en benoemen in de maand april de volgende functionarissen voor het komend clubjaar: leden projectcommissie, leden programma-commissie, leden commissie ledenbestand en uitbreiding, public-relations-officer, clubarchivaris, club-correspondent(en), jeugdcontact-officer, leden van eventuele andere commissies.
 2. De nieuwe benoemde functionarissen dienen hun benoeming te aanvaarden tenzij de benoemingscommissie de eventueel door de benoemde ingebrachte bezwaren, gegrond acht.
 3. Bij de benoeming van de functionaris staat zijn bekwaamheid voor het vervullen van die functie voorop.

 

Taken

Artikel 4.

De taken van een aantal functionarissen luiden als volgt.

 1. President: hij zorgt ervoor dat de club functioneert conform de erecode, doelstellingen, statuten en huishoudelijk reglement. Hij is de eerstverantwoordelijke dienaar van de club. Hij zit alle leden- en bestuursbijeenkomsten voor.
 2. Inkomend president: hij treedt op als president bij ontstentenis van de President. Hij bezoekt de disctricts- en nationale conventies in het jaar dat hij inkomend president is.
 3. Secretaris: hij voert de correspondentie van de club in overleg met de president, maakt een besluitenlijst en publiceert deze in het clubblad, houdt het archief bij, houdt de attendancelijst bij en publiceert deze in het clubbulletin van januari en juli over de voorafgaande zes maanden, hij bezoekt met de president de zonevergaderingen en geeft de districtssecretaris wijzigingen in het ledenbestand door.
 4. Penningmeester: Hij beheert de financiën van de club met uitzondering van de projectenkas, zorgt voor tijdige inning van de contributie en afdrachten aan het MD, maakt een begroting welke aan het ebstuur en de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd en brengt in juli en januari financieel verslag uit aan het bestuur en de leden.
 5. Oud president (of clubarchivaris??): hij draagt zorg en is verantwoordelijk voor de eigendommen van de club. Hij zorgt voor het plaatsen van bel, hamer en vaantjes op elke bijeenkomst. Hij besteedt speciaal aandacht aan gasten van begroeting tot uitgeleide.
 6. Clubcorrespondent(en): hij verzorgt het periodieke clubbulletin, Hij verzendt een kopie aan de districtsecretaris, zone-voorzitter en districtsredacteur van The Lion. Hij wekt de leden en met name de president en de voorzitters van de programma- en projectcommissie op om copy te leveren.
 7. Programmacommissie: zij zorgt voor sprekers en regelt de partner-night(s) en andere bijzondere bijeenkomsten. Zij legt haar voorstellen ter goedkeuring aan het bestuur voor en voert deze uit. De voorzitter van de programma-commissie treedt bij die gelegenheden op als ceremoniemeester. De commissie streeft naar een aantrekkelijk programma waarbij bedacht moet worden dat een goede attendance nauw verband houdt met het geboden programma.
 8. Commissie Ledenbestand en uitbreiding: Zij zorgt voor een evenwichtige opbouw van het ledenbestand. De commissie Ledenbestand en uitbreiding heeft een apart reglement.
 9. Attendancecommissie: zij waakt over de attendance van de leden. De attendance-commissie is samengesteld uit de laatste vijf presidenten. Voor zover er nog geen vijf presidenten zijn geweest nemen daarvoor plaats leden van de “key-group” plaats.
 10. Projectcommissie: zij houdt zich bezig met het bedenken en de uitvoering van fondswervende en immateriële activiteiten ten behoeve van derden. Zij neemt initiatieven voor projecten ten behoeve van de gemeenschap zonder daarvan altijd een lionsactiviteit te maken. Zij legt haar voorstellen aangaande activiteiten en de bestemming van de gelden ter goedkeuring aan het bestuur en daarna de leden voor. De partners worden waar mogelijk bij de activiteiten betrokken.

 

Contributie

Artikel 5.

 1. De contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 2. Nieuwe leden betalen naar rato van het aantal maanden dat zij officieel lid zijn, waarbij de maand waarin zij lid worden als volle maand telt.
 3. De jaarnota voor het komende verenigingsjaar wordt in de maand mei vooraf aangeboden.
 4. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden ook, vindt geen restitutie van contributie plaats.
 5. In de contributie zijn begrepen: de afdrachten aan het MD en Oak Brook, de clubkosten, de jaarlijkse officiële partnernight, de afvaardiging van steeds twee partnerstellen naar partnernights in het district en de nationale conventie en in principe alle door de programmacommissie georganiseerde evenementen.

 

Attendance

Artikel 6.

 1. Elk lid moet een attendance van 75% hebben over de afgelopen zes maanden.
 2. Als attendance geldt:
  • Het ter bijeenkomst aanwezig zijn.
  • Ziekte, mits gemeld onder artikel 7.
  • Bezoek aan een charternight, zonevergadering of andere Lions Club in dezelfde maand.
 3. Indien gedurende de periode juli t/m december of januari t/m juni door en lid geen 75% attendance wordt bereikt zal hij daarop worden aangesproken door de attendancecommissie. Blijft in de daaropvolgende maanden de attendance nog onder de 75%, dan volgt een gesprek tussen de commissie – of een gedeelte daarvan – en het betreffende lid. Op basis van dit gesprek, de behaalde attendance en het oordeel van de commissie over de betrokkenheid bij de club en de inzet en bijdrage van het lid op de clubbijeenkomsten en overige clubactiviteiten, zal de commissie na wijs beraad tot een voor de club en het lid bindende beslissing komen over al of niet continuering van het lidmaatschap, op welke beslissing geen beroep mogelijk is. Het lid en daarna de overige clubleden worden door de commissie over de beslissing geïnformeerd.

 

Verhindering

Artikel 7.

Bericht van verhindering is alleen reglementair als het vóór de bijeenkomst aan de president of bij diens ontstentenis aan de secretaris is gedaan

 

Bezoek aan clubs in de zone

Artikel 8.

Er wordt naar gestreefd dat elk lid in elk clubjaar tenminste één club in de zone op eigen kosten bezoekt. Zo mogelijk in groepjes van drie. Een van hen is reisleider: hij informeert of het bezoek schikt en coördineert het vervoer.

 

Charternights in het district en Nationale Conventie

Artikel 9.

 1. Voor het bijwonen daarvan worden telkens twee leden met hun partner door de club afgevaardigd en wel in volgorde van de lijst te beginnen met het jongste lid en eindigend met het oudste lid in clubjaren.
 2. Nieuwe leden worden er zodanig tussen geschoven dat zij na vier maanden lidmaatschap als eerste aan de beurt komen.
 3. Bij verhindering is men verplicht zelf voor een plaatsvervanger te zorgen en stelt men de clubsecretaris daarvan in kennis.
 4. De inschrijfkosten worden door de afgevaardigden voorgeschoten en gedeclareerd bij de penningmeester.

 

Wijzigingen

Artikel 10.

 1. Wijzigingen van deze clubregels kunnen bij tenminste 2/3 van de meerderheid van stemmen worden vastgesteld door een minimaal veertien dagen van tevoren geconvoceerde vergadering, indien op die vergadering tenminste ¾ van de leden aanwezig is.
 2. Indien niet tenminste ¾ van de leden aanwezig is wordt nogmaals veertien dagen van tevoren een vergadering aangekondigd, welke dan, ongeacht het aantal aanwezige leden, met enkelvoudige meerderheid deze clubregels kan wijzigingen.

 

Bijzondere bepaling

Artikel 11.

In alle gevallen waarin deze clubregels niet voorzien, beslist het bestuur. Bij staking van stemmen beslist de president.