LIONSCLUB VUGHT `LES LUNETTES`

Statuten

Definities.

Artikel 1.

 1. In deze statuten wordt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of uit het zinsverband anders blijkt, verstaan onder:
 2. Lions Clubs International: The International Association of Lions Clubs, gevestigd te Oak Brook, Illinois, Verenigde Staten.
 3. Lionsclub: een vereniging die in het bezit is van het charter als Lionsclub.
 4. District: een volledig rechtsbevoegde vereniging van Lionsclubs, recht­streeks deel uitmakend van Lions Clubs International, tevens regionale afdeling van het Meervoudig District.
 5. Meervoudig District: de volledig rechtsbevoegde vereniging Meervou­dig District 110 Nederland van de International Association of Lions Clubs.
 6. Waar in de statuten en reglementen de mannelijke vorm of het manne­lijk voornaamwoord wordt gebruikt worden daaronder zowel vrouwe­lijke als mannelijke Lions begrepen.

 

Naam, zetel, duur.

Artikel 2.

 1. De vereniging draagt de naam: Lionsclub Vught “Les Lunettes” hierna te noemen: ‘de vereniging’.
 2. De vereniging is lid van Lions Clubs International, van het Meervoudig District en van het District 110.
 3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Vught.

 

Leuze, motto, embleem en kleuren.

Artikel 3.

 1. De internationale leuze is ‘Liberty, Intelligence, Our Nations Safety’.
 2. Het internationale motto is ‘We Serve’.
 3. Het embleem en de kleuren van de vereniging zullen dezelfde zijn als het embleem en de kleuren van Lions Clubs International.

 

Doel.

Artikel 4.

Het doel van de vereniging is:

 1. het scheppen en in stand houden van een klimaat van onderling be­grip tussen de volkeren van de wereld;
 2. het bevorderen van de beginselen van goed overheidsbestuur en van burgerzin;
 3. het tonen van actieve belangstelling voor en het leveren van een bij­drage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap;
 4. het verenigen van de Lionsclubs in banden van vriendschap, kame­raadschap en wederzijds begrip;
 5. het bieden van een ontmoetingsplaats voor een vrije gedachtewisse­ling over alle zaken van openbaar belang, met dien verstande echter dat over partijpolitieke en over dogmatisch-religieuze opvattingen door clubleden niet zal worden gedebatteerd;
 6. het aanmoedigen van mensen om aan hun gemeenschap dienstbaar te zijn zonder persoonlijke financiële voordelen, en het aanmoedigen van bekwaamheid en het bevorderen van hoge zedelijke maatstaven in be­roep en bedrijf, in de openbare dienst en in het persoonlijk handelen.

 

Leden.

Artikel 5.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedere meerderjarige die te goeder naam en faam bekend staat. Het lidmaatschap wordt uitslui­tend verleend op uitnodiging.

 

Soorten lidmaatschappen en de inhoud daarvan.

Artikel 6.

De vereniging kent actieve leden, leden voor het leven, vrijgestelde leden, buitengewone leden, geassocieerde leden, geaffilieerde leden en ereleden:

 1. Actief lid (AL): een lid dat alle rechten en verplichtingen heeft die de statuten en reglementen van Lions Clubs International, het Meervou­dig District het District en de Lionsclub toekennen. Tot de rechten be­horen in ieder geval het recht zich verkiesbaar te stellen voor elke functie binnen de Lionsclub, het District, het Meervoudig District en Lions Clubs International voorzover betrokkene voldoet aan de kwalificatievereisten, alsmede het stemrecht in alle clubaangelegenheden. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval: regelmatige aanwezig­heid, prompte betaling van alle contributies en afdrachten, deelname aan clubactiviteiten en gedrag zoals een Lion betaamt.
 2. Lid voor het leven (LL): een lid dat tenminste twintig jaar actief lid van enige Lionsclub is geweest en bijzondere diensten aan de club, de ge­meenschap of aan Lions Clubs International heeft bewezen, of dat tenminste vijftien jaar actief lid van enige Lionsclub is geweest en de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, of een lid dat zeer ernstig ziek is. De aanbeveling van de club voor het lidmaatschap voor het leven dient te worden goedgekeurd door het Internationaal Bestuur en de club is een in de internationale statuten vastgestelde afdracht aan Lions Clubs International verschuldigd. Een lid voor het leven heeft alle rechten van een actief lid zolang hij de verplichtingen daarvan na­komt. Bij overgang naar een andere club blijft de status van lid voor het leven behouden.
 3. Vrijgesteld lid (VL): een lid dat tenminste vijftien jaar actief lid van een Lionsclub is geweest en door ziekte, invaliditeit, gevorderde leef­tijd of om andere geldige redenen, naar het oordeel van het clubbe­stuur, niet langer aan de aanwezigheids- en deelnameverplichtingen van een actief lid kan voldoen. Het verlenen van deze status, al dan niet op aanvraag van betrokkene, is ter discretie van het clubbestuur. Een vrijgesteld lid heeft stemrecht, maar is niet verkiesbaar in enige functie in de club, het District, het Meer­voudig District of Lions Clubs International.
 4. Buitengewoon lid (BL): een lid dat door verhuizing, om gezondheids­redenen of om andere geldige redenen, naar het oordeel van het club­bestuur niet in staat is regelmatig de clubbijeenkomsten te bezoeken, maar dat prijs stelt op behoud van het lidmaatschap. Het verlenen van deze status, al dan niet op aanvraag van betrokkene, is ter discretie van het clubbestuur, dat zijn beslissing elke zes maanden opnieuw overweegt. Buitengewone leden zijn niet verkiesbaar, hebben geen stemrecht en geen verplichting tot het regelmatig bijwonen van club­bijeenkomsten of het deelnemen aan clubactiviteiten.
 5. Geassocieerd lid (GasL): een lid van een andere Lionsclub, woonachtig of werkzaam in het werkingsgebied van de club die het geassocieerd lidmaatschap toekent. Het verlenen van deze status is ter discretie van het clubbestuur, dat zijn beslissing ieder jaar opnieuw overweegt. Een geassocieerd lid heeft, mits persoonlijk aanwezig, stemrecht in clubaangelegenheden, maar kan de club, waarvan hij geassocieerd lid is niet vertegenwoordigen op Districts-, Nationale of Internationale Conventies, noch is hij verkiesbaar voor een club-, districts-, meervoudig districtsof internationale functie en evenmin kan hij deelnemen in een districts-, meervoudig districts- of internationale commissie. Hij is alleen de door de club vastgestelde contributie verschuldigd.
 6. Geaffilieerd lid (GafL): een hoogstaand lid van de gemeenschap dat op enig moment niet in staat is volledig als actief lid van de club deel te nemen, doch verlangt de club en haar initiatieven ten behoeve van de gemeenschap te steunen en met de club geaffilieerd wenst te zijn. Deze status kan verleend worden op uitnodiging van het clubbestuur. Een geaffilieerd lid heeft, mits persoonlijk aanwezig, stemrecht in clubaangelegenheden, maar kan de club waarvan hij geaffilieerd lid is niet vertegenwoordigen op Districts-, Nationale of Internationale Conventies, noch is hij verkiesbaar voor een club-, districts- of internationale functie en evenmin kan hij deelnemen in een districts-, meervoudig districts- of internationale commissie. Hij is gehouden tot betaling van de internationale, door het (Meervoudig) District en door de club te heffen contributies.
 7. Erelid (EL): het erelidmaatschap kan worden verleend aan Lions en niet-Lions die bijzondere diensten hebben bewezen aan de gemeen­schap of aan de club. Lionsclubs kunnen het erelidmaatschap niet toe­kennen aan leden van de eigen club. Ereleden hebben toegang tot alle bijeenkomsten, maar geen van de rechten of verplichtingen verbonden aan het actief lidmaatschap.

 

Lidmaatschap.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap is persoonlijk.
 2. Behoudens de ereleden hebben alle leden van de vereniging het recht in de vergaderingen van de vereniging het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
 3. Het lidmaatschap van de vereniging wordt slecht op uitnodiging ver­kregen. Lid kunnen slechts worden zij die werkzaam of woonachtig zijn in het gebied, dat door het District en de vereniging als wer­kingsgebied is vastgesteld. Een besluit tot uitnodiging wordt door het bestuur genomen. Op een besluit tot uitnodiging is geen beroep mogelijk. Het bestuur mag, tenzij het toelaten betreft als bedoeld in ar­tikel 9 niet tot uitnodiging besluiten indien méér dan één actief lid van de vereniging bezwaar heeft tegen de uitnodiging.
 4. Bij huishoudelijk reglement of bij lidmaatschapsreglement worden nadere regelen ge­steld omtrent de wijze waarop een besluit tot uitnodiging wordt voor­bereid en/of het lidmaatschap kan worden verkregen.
 5. Door toetreding tot de vereniging onderwerpt een lid zich tevens aan de voorschriften die Lions Clubs International, het Meervoudig Dis­trict en het District hebben uitgevaardigd.

 

Classificatie.

Artikel 8.

Het lidmaatschap van de vereniging is gebaseerd op het beginsel, dat de leden komen uit zoveel mogelijk verschillende beroeps- en bedrijfscategorieën. Het huishoudelijk reglement of het lidmaatschapsre­glement kan nadere bepalingen bevatten terzake van de samenstelling.

 

Overschrijven naar een andere Lionsclub.

Artikel 9.

De vereniging kan het lidmaatschap op basis van overschrijving verlenen aan iemand, die zijn lidmaatschap van zijn vroegere Lionsclub heeft beëin­digd of gaat beëindigen, mits:

 1. de aanvraag tot overschrijving binnen zes maanden na de datum van beëindiging van zijn vroegere Lionsclub door die Lionsclub is ingediend met gebruikmaking van het door Lions Clubs International voorge­schreven formulier;
 2. deze beëindiging haar oorzaak vond in opzegging door het lid;
 3. de betrokkene een verklaring van zijn vroegere Lionsclub overlegt, waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen als lid van die Lionsclub heeft voldaan.

 

Entreegelden en contributies.

Artikel 10.

 1. Ieder nieuw lid, de in artikel 9 bedoelde personen daaronder begrepen, moet een eventueel door het bestuur bepaald bedrag aan entreegeld betalen. In dat bedrag zullen door de vereniging aan Lions Clubs International, het Meervoudig District en het District verschuldigde entreegelden zijn be­grepen.
 2. Ieder lid van de vereniging is verplicht de door het bestuur te bepalen normale periodieke contributies te betalen, in welke contributies de be­dragen zullen zijn inbegrepen, die dienen ter dekking van de contribu­ties, die de vereniging per lid verschuldigd is aan Lions Clubs Interna­tional, het Meervoudig District en het District. Deze contributies moeten betaald worden op de door het bestuur vastgestelde tijdstippen en wijze.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gedeeltelijke of gehele dispensatie te verlenen van de verplichting tot betaling van entreegeld en/of de periodieke contributie, hetgeen de verplichtingen van de vere­niging aan Lions Clubs International, het Meervoudig District en het District onverlet laat.

 

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 11.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging;
 4. door ontzetting namens de vereniging;
 5. door de dood van het lid.
 6. Een lid kan zijn lidmaatschap van de vereniging te allen tijde op­zeggen, mits de opzegging schriftelijk plaatsvindt. Het lid, dat zijn lidmaatschap opzegt is verplicht al het aan de vereniging verschul­digde te betalen, alle verenigingsgelden en verenigingseigendom­men in te leveren, afstand te doen van alle rechten gebruik te ma­ken van de naam ‘Lions’ en het embleem en andere tekenen van de vereniging, het District, het Meervoudig District en Lions Clubs In­ternational terug te geven.
 7. Namens de vereniging kan het bestuur aan een lid het lidmaat­schap schriftelijk, met opgaaf van redenen, opzeggen, met inacht­neming van een termijn van tenminste een kalendermaand en te­gen het einde van de kalendermaand:
 8. indien het lid heeft opgehouden aan de vereisten door of krachtens de statuten aan het lidmaatschap gesteld te vol­doen, of
 9. indien redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 10. Namens de vereniging kan het bestuur met twee derden meerder­heid van stemmen van het totale aantal bestuursleden een lid uit het lidmaatschap ontzetten:
 11. indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of be­sluiten van de vereniging handelt, of
 12. indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 13. Van een opzegging of ontzetting door het bestuur staat het betrok­ken lid een maand na ontvangst van de kennisgeving van het be­sluit beroep op de ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de ledenvergadering op het beroep dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie vierden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien op de betreffende ledenvergadering niet drie vierden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt het beroep verdaagd naar de volgende ledenvergadering. Op deze laatstgenoemde vergadering vervalt slechts het aanwezigheidsquorum van drie vierden.
 14. Iemand wiens lidmaatschap van de vereniging door het bestuur is beëindigd kan binnen zes maanden na de datum van beëindiging hierin worden hersteld. In het geval echter, dat meer dan zes maanden zijn verlopen tussen de beëindiging en zijn verzoek tot herstel, moet toetreding geschieden volgen de procedure als gesteld in lid 3 van artikel 7.

 

Bestuur: taken, bevoegdheden.

Artikel 12.

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste vijf leden. Het aantal bestuurders zal, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, worden vastgesteld door de al­gemene ledenvergadering. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd.
 2. Binnen het bestuur bestaan in ieder geval de volgende functies: oud president, president, inkomend president, secretaris, penningmeester. Voorts heeft het be­stuur de bevoegdheid op ad hoc basis commissieleden uit te nodigen voor deelname aan het bestuur.
 3. De bestuurders genieten geen bezoldiging. Kosten gemaakt in de uitoefening van hun functie kunnen volgens door het bestuur vast te stellen maatstaven worden vergoed.
 4. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het hierna in het volgende lid bepaalde, tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en voorts tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk mede‑schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten strekkende tot:
 6. het ter leen geven of ter leen opnemen van gelden;
 7. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 8. het aanvaarden van schenkingen of makingen onder last of voor­waarde;
 9. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 10. het sluiten van dadingen en het voeren van processen;
 11. het aanvragen van het faillissement van de vereniging;
 12. het aangaan van rechtshandelingen, voorzover niet onder een van de vorige letters vallende, waarvan het belang of de waarde voor de vere­niging een door de ledenvergadering vastgesteld en aan het bestuur meegedeeld bedrag te boven gaat of waardoor de vereniging voor lan­ger dan zes maanden wordt verbonden.
 13. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door een of meer commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd.
 14. Onverminderd het in de wet, deze statuten of in het huishoudelijk reglement (indien aanwezig) bepaalde, draagt het bestuur onder meer zorg voor het navolgende:
 • dat nieuwe activiteiten en nieuwe beleidslijnen na voorbereiding door het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene ledenverga­dering;
 • dat een afzonderlijke administratie wordt gehouden van gelden, ingeza­meld onder leden en/of derden, ten behoeve van bepaalde projecten of bepaalde activiteiten;
 • dat aan de algemene ledenvergadering steeds tijdig wordt voorgelegd een voorstel tot aanwijzing van afgevaardigden van de vereniging en plaatsver­vangers voor hen naar de vergaderingen van het District, het Meervoudig District en van Lions Clubs International.

 

Bestuur: wijze van benoeming, zittingsduur en ontslag.

Artikel 13.

 1. De bestuursleden worden, voor zover niet anders is bepaald, jaar­lijks voor een jaar in functie benoemd door de algemene ledenver­gadering met inachtneming van het hierna in dit lid en het vol­gende lid bepaalde. Alleen actieve leden kunnen tot bestuurder worden benoemd. De in enig jaar in functie zijnde president is in het volgende verenigingsjaar de oud presi­dent.
 2. De benoeming van bestuursleden zal telkenjare geschieden voor vijftien april. De bestuurders treden in functie op één juli daarop­volgend, op welke datum de zittende bestuurders die daarvoor in aanmerking komen, aftreden.
 3. Periodiek aftredende bestuurders zijn, met uitzondering van de president, herbenoembaar.
 4. Men houdt op lid van het bestuur te zijn door:
 5. te bedanken, mits dit schriftelijk gebeurt op een termijn van minimaal een maand;
 6. periodiek aftreden;
 7. ontslag door de algemene ledenvergadering, welk besluit moet worden genomen door tenminste twee derden van de stemmen van alle stemgerechtigde leden;
 8. verlies van het lidmaatschap als actief lid van de vereniging.

 

Bestuur: tussentijdse vacatures.

Artikel 14.

Zo spoedig mogelijk nadat een nadere tussentijdse vacature is ontstaan, besluit de algemene ledenverga­dering of, dat er in de vacature wordt voorzien of, dat er voor de rest van het verenigingsjaar niet meer in de vacature wordt voorzien.

 

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 15.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het be­stuur, hetzij door het gezamenlijk handelen van twee van de volgende bestuurders: president, secretaris en penningmeester.

 

Bestuursvergaderingen.

Artikel 16.

 1. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar.
 2. De president of tenminste drie bestuursleden tezamen zijn bevoegd een bestuursvergadering bijeen te roepen. De bijeenroeping van de be­stuursvergaderingen geschiedt door de in de vorige zin genoemde per­sonen ofwel namens hen door de secretaris. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse en op een tijdstip te bepalen door degenen, die de vergadering bijeen riepen, dan wel deden bijeen roepen. Behoudens in gevallen waarin een groter quorum is voorgeschreven, kunnen beslui­ten door het bestuur in een vergadering slechts worden genomen, in­dien tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.
 3. Iedere bestuurder brengt een stem uit. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten of de wet anders voorschrijven.
 4. Het huishoudelijk reglement (indien aanwezig) kan nadere bepalingen bevatten inzake de werkwijze van het bestuur.

 

Algemene ledenvergaderingen.

Artikel 17.

 1. Algemene ledenvergaderingen zijn die vergaderingen van leden, waarin krachtens de wet of statuten besluiten worden genomen de structuur van de vereniging betreffende.
 2. Jaarlijks worden tenminste twee algemene ledenvergaderingen gehou­den; een in de maand maart of april (de voorjaarsvergadering) en een in de maand september of oktober (najaarsvergadering). In de voorjaarsvergadering worden de bestuursleden voor het komende ver­enigingsjaar benoemd; in de najaarsvergadering doet het bestuur, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.
 3. In de voorjaarsvergadering wordt een kascommissie benoemd, be­staande uit tenminste twee leden, die geen bestuurders zijn. Deze kas­commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur over het lopende verenigingsjaar en brengt aan de najaarsvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 4. Algemene ledenvergaderingen anders dan de voorjaars- en de najaars­vergadering, worden gehouden zo dikwijls het bestuur het wenselijk acht. Voorts zal een algemene ledenvergadering worden gehouden in­dien tenminste een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden van de vereniging hun verlangen daartoe bij aangetekende brief onder op­gave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur te kennen geeft. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan zulk een ver­zoek voldoet zijn de aanvragers gerechtigd zelf een algemene ledenver­gadering bijeen te roepen.
 5. Kennisgevingen van een algemene ledenvergadering bevatten het tijd­stip, de plaats van de vergadering en de onderwerpen van de vergade­ring. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste tien dagen, de datum van de vergadering en van de oproeping niet meegerekend en zal aan ieder lid per post en/of e‑mail worden toegezonden of aan hem persoonlijk worden overhandigd.
 6. Besluiten in de algemene ledenvergadering zullen ‑ongeacht het aantal aanwezige leden‑ worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten of de wet een grotere meerderheid van stemmen voorschrijven. De stemmingen zijn mondeling, tenzij het per­sonen betreft, in welk geval de stemming schriftelijk bij gesloten briefjes zal geschieden, indien zulks door een of meer leden zal worden ver­langd
 7. Mocht bij de eerste stemming over personen geen der kandidaten de volstrekte meerderheid krijgen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen vindt herstemming plaats en wel tussen de kandidaten, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Zo no­dig wordt door een tussenstemming uitgemaakt, tussen welke twee personen herstemming zal plaatsvinden. Bij staking van stemmen na herstemming beslist het door de voorzitter ter vergadering getrokken lot. Bij staking van stemmen over andere zaken dan benoeming van personen beslist het bestuur.
 8. Algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door de president, dan wel de oud president, dan wel de inkomend president. De secretaris houdt notulen van de algemene ledenvergaderingen. De notulen wor­den vastgesteld en kunnen ten blijke daarvan worden getekend door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval kunnen ze ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering worden ondertekend.

 

Bijeenkomsten.

Artikel 18.

Iedere maand zullen zo mogelijk twee bijeenkomsten van de vereniging worden gehouden, op tijd en plaats door het bestuur vastgesteld en be­kend gemaakt. Het bestuur bepaalt ook hoe die bekendmaking geschiedt. Het huishoudelijk reglement (indien aanwezig) kan nadere regelen geven omtrent de gang van zaken van bijeenkomsten.

 

Verenigingsjaar.

Artikel 19.

Het verenigingsjaar (tevens boekjaar) loopt van een juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

 

Afvaardigingen naar ledenvergaderingen van het District, het Meervou­dig District en Lions Clubs International.

Artikel 20.

 1. Het bestuur legt aan de algemene ledenvergaderingen steeds tijdig een voorstel tot aanwijzing van de afgevaardigden van de vereniging en hun plaatsvervangers naar de ledenvergaderingen van het District, het Meervoudig District en Lions Clubs International voor. Bij dit voorstel geeft het bestuur aan welk aantal afgevaardigden en plaatsvervangers ingevolge de relevante statuten en reglementen door de vereniging kunnen worden uitgezonden. Slechts actieve leden kunnen afgevaar­digden of plaatsvervangers zijn. Kosten, die de afgevaardigden en hun plaatsvervangers maken ter bijwoning van de bedoelde bijeenkomsten kunnen hen door de vereniging volgens door het bestuur vast te stellen maatstaven worden vergoed.
 2. Ingeval, door welke oorzaak ook, het vereiste aantal afgevaardigden en hun plaatsvervangers ontbreekt, kan de president daarin voorzien.
 3. Indien nodig draagt het bestuur er zorg voor, dat de afgevaardigden en hun plaatsvervangers beschikken over voldoende vereiste documenten om hun functie te kunnen uitoefenen.

 

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 21.

 1. Een besluit tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een algemene ledenvergadering waarin tenminste drie vierden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn en met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitge­brachte stemmen.
 2. Is het onderwerp een voorstel tot wijziging van de statuten of een voor­stel tot ontbinding van de vereniging, dan moet bovendien een afschrift van dat voorstel, waarin de beoogde wijziging woordelijk is opgeno­men, bij de oproeping worden meegezonden en moeten zij, die dit voorstel hebben gedaan, tenminste vijf dagen voor de vergadering zo­danig afschrift op het secretariaat van de vereniging voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde is niet van toepassing, indien het betreft een wijziging van de statuten en het besluit tot wijziging is genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn.
 4. Onverminderd het in lid 3 bepaalde kan, indien niet drie vierden van het aantal leden ter vergadering aanwezig zijn, in een volgende, op­nieuw bijeen te roepen algemene ledenvergadering, te houden op een termijn van niet langer dan vier weken, een besluit over het voorstel worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitge­brachte geldige stemmen.
 5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur.
 6. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene ledenvergadering aan te wijzen vereniging of instelling met een doel, dat dat van de vereniging zoveel mogelijk nabij komt.

 

Reglementen.

Artikel 22.

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement of an­dere meer specifieke reglementen vaststellen, waarin nader de onder­werpen worden geregeld, waarvan een nadere regeling door de alge­mene ledenvergadering gewenst wordt geacht.
 2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de alge­mene rechtsbeginselen, de wet, de voorschriften van het District, het Meervoudig District, Lions Clubs International of deze statuten.